Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Loading...

ONUNCU HADİS

Urve b. Zübeyr hicretten şöyle bahseder: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine’ye gelip devesi çöktüğünde, “-Allah’ın izniyle- konağımız burasıdır.” buyurdu. Bir de baktılar ki, orası iki yetim delikanlıya ait bir arsa!

Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem o iki yetimi ça­ ğırdı. Orayı mescid yapmak için gençlerle pazarlık yaptı. Gençler, “Hayır ey Allah’ın Rasûlü, biz onu sana hibe edi­ yoruz!” dediler.

DOKUZUNCU HADİS

Ebu Bekir radıyallahu anh’dan, hicret hakkında şöyle de­ diği rivayet edilmiştir: “Biz yola çıkmıştık, Kureyş kabile­ si de bizi arıyordu. Atının üzerindeki Süraka b. Malik b. Cü’şum dışında onlardan hiç kimse bize yetişemedi. Ben, ‘Ey Allah’ın Rasûlü, bizi takip eden adam bize yetişti!’ dedim. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ‘Üzülme, şüphesiz Allah bizimle birliktedir!’ buyurdu.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

SEKİZİNCİ HADİS

Enes radıyallahu anh’tan, şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Bana, Ebu Bekir radıyallahu anh şunu anlattı: “Ben, Pey­ gamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mağaradaydım. Derken müşriklerin ayaklarını gördüm. Ben, ‘Ey Allah’ın Rasûlü, eğer onlardan biri ayaklarının altına bakacak olsa bizi görür!’ dedim. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ‘Üçüncüsü Allah olan iki kişiyi ne zannediyor- sun?!’” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

ALTINCI HADİS

Ebu Eyyûb radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktayken önüne çıkan bir bedevî, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in devesi­ nin yularını veya dizginini tuttu, ardından da “Ey Allah’ın Rasûlü (veya ey Muhammed!) Beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyi haber ver!” dedi.

BEŞİNCİ HADİS

Rebia b. Abbâd ed­Deylî’den, şöyle dediği rivayet edil­ miştir: “Cahiliye döneminde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i Zü’l­Mecâz çarşısında gördüm; şöyle diyordu: “Ey insanlar! ‘La ilâhe illallah’ deyin, kurtulun!” O bunu de­ falarca tekrarlıyor, çevresinde toplanmış olan insanlar da onu izliyordu.” (İbn Huzeyme, İbn Hibbân ve diğer hadis âlimleri. İbn Mulakkin, hadisi sahih kabul etmiştir.)

Hadisin Kısa Anlamı

BEŞİNCİ HADİS

Rebia b. Abbâd ed­Deylî’den, şöyle dediği rivayet edil­ miştir: “Cahiliye döneminde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i Zü’l­Mecâz çarşısında gördüm; şöyle diyordu: “Ey insanlar! ‘La ilâhe illallah’ deyin, kurtulun!” O bunu de­ falarca tekrarlıyor, çevresinde toplanmış olan insanlar da onu izliyordu.” (İbn Huzeyme, İbn Hibbân ve diğer hadis âlimleri. İbn Mulakkin, hadisi sahih kabul etmiştir.)

Hadisin Kısa Anlamı

DÖRDÜNCÜ HADİS

Câbir b. Semure’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ben Mekke’de bir taş biliyorum ki, o, ben pey- gamber olarak gönderilmeden önce bana selam verir- di. Ben o taşın nerede olduğunu şimdi de biliyorum.” [Müslim]

Hadisin Kısa Anlamı

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in risaletini haber ve­ ren müjdelerden biri şudur:

Taş, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem risaletle gönderil­ meden önce, “Peygamber” lafzını kullanarak “es­Selâmu aleyke ya Rasûlallah! / Selâm üzerine olsun ey Allah’ın Rasûlü!” diyordu.

ÜÇÜNCÜ HADİS

Müminlerin annesi Âişe radıyallahu anha’dan, şöyle de­ diği rivayet edilmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e vahyin ilk gelişi, uykuda gördüğü rüyalarla olmuştur. O bir rüya gördüğünde, (o rüya) mutlaka sabahın aydınlığı gibi (apaçık) gerçekleşirdi.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

siyerle ilgili kırk hadis

Hidayete ulaştıran rahmet, eşsiz nimet, yarattıkları­ nın en hayırlısı, seçilmiş rasûl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i göndererek insanlığa ikramda bulunan Allah’a hamd olsun. O, bizim peygamberimiz ve önderimiz Muhammed b. Abdullah’tır. Allah’ın salât ve selâmı, O’na, onun ehl­i beytine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolu üzere gi­ denlere olsun.

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyet­ lerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i İmran, 164)

çoklu dil sitesi

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed