Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

ON YEDİNCİ HADİS

Urve b. Zübeyr’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kadın hırsızlık yaptı. Kavmi, şaşkınlık içinde Üsame b. Zeyd’e gelerek aracı ol­ masını istediler. Üsâme, kadın hakkında Rasûlullah sallalla- hu aleyhi ve sellem ile konuşunca, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yüzünün rengi değişti ve şöyle buyurdu: “Allah’ın sınırlarından bir sınır(ın çiğnenip uygulanmaması) için mi benimle konuşuyor?!” Üsame, “Ey Allah’ın Rasûlü, benim için bağışlanma talebinde bulun.” dedi. Akşam olduğunda,

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp bir konuşma yaptı. Allah’a gerektiği şekilde hamd ve övgüde bulunduktan son­ ra şöyle buyurdu: “Sizden önceki insanların helâk olma- larının sebebi, aralarında ileri gelen kimseler hırsızlık yapınca onu serbest bırakmaları, zayıf olan hırsızlık ya- pınca ise had uygulamalarıydı. Muhammed’in canı elin- de olan Allah’a yemin ederim ki, eğer Muhammed’in kızı Fatıma çalmış olsaydı, onun da elini keserdim!” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Ashab nesli, peygamberlerden sonra insanlığın tanıdığı en asil nesildir. Ancak Allah’ın hikmeti, hanif dinin açıklan­ ması ve şer’î hükümlere has örnek uygulamaların gerçek­ leşmesi konusunda birtakım olayların meydana gelmesi yö­ nündeydi ki, böylece sahabe neslinden sonra gelenler, hü­ kümlerin sadece teorik olduğu, uygulanamayacağı şeklinde bahaneler ileri süremesinler. Mahzum kabilesinden olan bu kadın daha sonra tevbe etmiş ve güzel bir müslümanlığa sahip olmuştu. Onun hakkında, toplumsal konumun değiş­ mediği ve ileri gelenlere Allah Teâlâ’nın hadlerinin uygu­ lanmaması için aracı kullanılamayacağı bir şekilde, adaletin en yüksek biçimde tecelli etmesi gerekiyordu.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kadın hakkında ­Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sevdiği Zeyd’in sevgili oğlu­ Üsame’nin aracılık yaptığını görünce öfkelendi. An­ cak o, şahıslarla ilgilenmedi, ne aracı olanı eksik gördü, ne

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

de hakkında aracılık yapılana karşı memnuniyetsizlik gös­ terdi. Tam aksine o, daha önceki ümmetleri helâk eden şeylerin ümmetinin başına gelmesinden korktu. Önceki ümmetler, zayı ara karşı gereken hükümleri uyguluyor, ama toplumun önde gelenlerine bu hükümlerin uygulan­ masına karşı çıkıyorlardı.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatında birey­ leri değerlendirmedeki denge.

2­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, dünya ve âhirette ümmetini kurtarma çabası.

3­ Şer’î hükümler karşısında insanların eşit oluşu.

4­ Hüküm verildikten sonra hadlerin uygulanmasında aracılığın yasaklanması.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Üsame, hırsızlık yapan Mahzumlu kadın için aracılık yaptığında Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yüzünün ren­ gi niçin değişti?

* Üsame radıyallahu anh’ın, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanındaki konumu nedir?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed