Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

YEDİNCİ HADİS

Âişe radıyallahu anha, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Taif’ten kederli bir şekilde çıkışını şöyle anlatıyor: “Dağlar meleği, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e selâm verdikten sonra “Ey Muhammed, kuşkusuz Allah, kavminin sana söylediklerini işitmiştir. Ben dağlar meleğiyim. Rabbin beni sana, dilediğini emredip yaptırman için gönderdi. Şimdi onlara ne yapmamı istersin? İstersen onların başına iki tepeyi geçireyim.” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah sallal- lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ben Allah’ın, onların soylarından, yalnız Allah’a ibadet edecek ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını ümit edi- yorum.” (Muttefekun aleyh)

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

Hadisin Kısa Anlamı

Bu, müminlerin annesi Âişe radıyallahu anha’nın rivayet ettiği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e, Uhud günün­ den daha şiddetli bir gün yaşayıp yaşamadığını sorduğu hadisin bir bölümüdür. Hadisin bu bölümünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, karakterinin güzelliği, başına ge­ len her eziyeti kuşatan merhameti ve düşmanlarından in­ tikam almak yerine onlar için duyduğu şefkati gösteriyor. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, müslüman olabilecekleri ya da soylarından müslüman kimselerin gelebileceği ümi­ diyle Kureyş müşriklerine süre tanıyordu.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, soylarından müs­ lüman kimselerin çıkabileceği ümidiyle Kureyş’in helâk ol­ ması için beddua etmeyerek gösterdiği merhametin büyük­ lüğü.

2­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in uzak görüşlülüğü. O, Kureyş müşriklerinin gösterdiği şiddete bakmıyor, tam aksine onların soylarından gelecek olanlara bakıyordu.

3­ Davet yolunda eziyetlere sabretmek ve eziyetlere katlanmak, aynı eziyetlere sabreden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i taklit etmektir/örnek almaktır.

4­ Allah Teâlâ’nın, peygamberlerine ve dostlarına olan yardımı mutlaka gerçekleşir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle bu­ yurur: “Şüphesiz ki, peygamberlerimize ve iman eden­

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

lere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz.” (Mümin, 51)

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* “İki tepeyi geçirmek” ne demektir?

* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, hangi sebeple

Kureyş’e mühlet verdi? Bu sebep nedir?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed