Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in Fazîletleri

eygamber’imizin faziletleri ve övgüye değer yönleri çoktur. İşte bunlardan bazıları: 1- Allah’ın ona nispet ettiği güzel huy ve güzel özellikler. Allah onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz sen büyük bir ahlâka sahipsin.”(67) Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Ben ancak, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”(68)

2- Allah’ın onda bulunduğunu haber verdiği, ümmetine ve bütün insanlara olan merhamet ve şefkati. Nitekim âyetlerde şöyledir: “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”(69), “O, mü’minlere merhametlidir”(70), “Allah’ın rahmetinden dolayı onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, etrafından dağılır giderlerdi.”(71) Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Ben ancak hediye edilmiş bir rahmetim.”(72) (67) Kalem, 4. (68) Taberânî. (69) Enbiyâ, 107. (70) Ahzâb, 43. (71) Âl-i İmrân, 159. (72) Hâkim. el-Elbânî sahîh olduğunu söylemiştir. Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 51 صلى الله عليه وسلم 3- Doğumundan itibaren, Allah’ın onu koruyup gözetmesi: Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Seni öksüz bulup da barındırmadı mı? Seni şaşırmış bulup da doğru yola eriştirmedi mi? Seni fakir bulup zenginleştirmedi mi?”(73) 4- Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in göğsünün açılması, nâm ve şânının yüceltilmesi. Bu konuda Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: “Göğsünü yarıp açmadık mı? Belini büken yükünü üzerinden almadık mı? Senin şânını yüceltmedik mi?”(74) 5- Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in peygamberlerin sonuncusu olması: Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değil, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur.”(75) Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: “Benim önceki peygamberlerle durumum, şu kimsenin durumu gibidir: O kimse bir ev yaptırmış, onu süsleyerek güzelleştirmiş, yalnız bir köşede bir kerpiçlik yeri boş bırakmıştır. Arkasından insanlar evi dolaşırlar, beğenirler ve: Keşke şuraya da bir kerpiç konulsaydı. O zaman yaptığın ev mükemmel olurdu derler. İşte ben o (yeri boş bırakılan) kerpicim.”(76) 6- Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in diğer peygamberlere üstün tutulması: Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Ben altı konuda diğer peygamberlere üstün tutuldum: Bana cevâmi-i kelim (özlü sözler) verildi. Düşmanın kalbine verilen korkuyla muzaffer kılındım (bana yardım (73) Duhâ, 6–8. (74) İnşirâh, 1–4. (75) Ahzâb, 40. (76) Muttefekun aleyh. 52 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم edildi). Bana ganimetler helal kılındı. Yeryüzü bana temiz kılındı ve mescit yapıldı. Bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Peygamberlik benimle son buldu.”(77)

 7- Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, insanların en muttakisi (Allah’tan en çok sakınanı) ve en şereflisidir. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Ben, Abdullah b. Abdulmuttâlib’in oğlu Muhammed’im. Allah, insanları yarattı. Beni onların en hayırlıları içine var etti. Sonra onları iki gruba ayırdı. Beni en hayırlı grubun içinde kıldı. Sonra onları kabilelerine ayırdı. Beni en hayırlı kabilenin içinde kıldı. Sonra onlara evler verdi. Beni en hayırlı eve yerleştirdi. Ben sizin, en hayırlı eve mensup olanınızım. Ben sizin en hayırlınızım.”(78) 8- Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in havuza ilk varacak kimse olması ve kıyâmet gününde şefaat etmesi: Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Ben sizin havuza ilk varacak olanınızım. Sizi orada bekleyeceğim. Sizlerden bazıları benden alıkonulacak, hatta onlar benim önümde sürüklenecekler. Ben de: Rabbim! Onlar benim sahabîlerim diyeceğim. Bana: Onların senden sonra (dinde) hangi bid’atleri çıkardıklarını bilmezsin, denilecek.”(79) Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Fakat ben, duamı kıyâmet gününde, ümmetime şefaat etmek için sakladım.” (80) (77) Müslim. (78) Ahmed; Ebû Dâvûd. el-Elbânî sahîh olduğunu söylemiştir. (79) Buhârî. (80) Muttefekun aleyh. Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 53 صلى الله عليه وسلم 9- Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem kıyâmet günü, insanların efendisidir. Nitekim şöyle buyurmuştur: “Ben kıyâmet günü, Âdemoğlunun efendisiyim. Bunda övünme yok. Âdem ve diğer peygamberler, o gün benim sancağımın altında olacaklar. Bunda övünme yok. Ben ilk şefaat eden ve şefaati kabul edilen olacağım. Bunda övünme yok.”(81) 10- Kıyâmet günü cennete ilk girecek Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’dir: Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Cennetin kapısını ilk çalacak olan benim. Cennet bekçisi: Sen kimsin? diyecek. Ben: Ben Muhammed’im, diyeceğim. O: Kalkıp sana açacağım. Bunu senden önce hiç kimseye yapmadım ve senden sonra da kimseye yapmayacağım, diyecek.”(82) 11- Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Allah’ı, cennetini kazanmayı ve ateşinden kurtulmayı uman her insan için güzel örnektir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Sizin için, Allah’a ve âhirete kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça anan kimseler için Rasûlullah en güzel örnektir.”(83) 12- Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem hevasına göre konuşmaktan uzaktır. Onun dinle ilgili konuşması, kendisine bâtılın gelmeyeceği vahiydendir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “O kendiliğinden konuşmamaktadır. Onun konuşması ancak bildirilen bir vahiydir.”(84) (81) Ahmed; Tirmizî. el-Elbânî sahîh olduğunu söylemiştir. (82) Müslim. (83) Ahzâb, 21. (84) Necm, 3–4.