Le prophète de la miséricorde Site

Ligue du Monde Islamique - Organisation Mondiale pour Faire connaître et Soutenir le prophète

suivez-nous

Find Le prophète de la miséricorde Site on TwitterFind Le prophète de la miséricorde Site on FacebookFind Le prophète de la miséricorde Site on YouTubeLe prophète de la miséricorde Site RSS feed

Dernière image

Islamic Education research network launched at University of Warwick

Image aléatoire

صفات الرسول للشيخ محمد حسان الحلقة (21) 2 من 2

YİRMİ DÖRDÜNCÜ HADİS

Câbir b. Abdillah radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Veda haccı hutbe­ sinde şöyle buyurdu: “...Şüphesiz kanlarınız ve malları- nız, şu ayınızda, şu gününüzde ve şu beldenizde nasıl haramsa birbirinize öylece haramdır.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in haccı, hicretin onuncu yılındaydı. Onun haccı, evrensel bir toplantıydı. Daha önce bir araya gelmemiş çok sayıda müslüman, bu hacda toplandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanî, ekonomik ve toplumsal ilişkilerde İslam’ın genel prensip­ lerini ilan etmek için bu haccı seçti. Bu büyük hac döne­ minde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hutbesinin bir

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

bölümünde şöyle buyuruyor: “Şüphesiz kanlarınız ve mallarınız birbirinize haramdır.” Yani, kesin bir şekilde haram kılınmıştır. “Şu gününüzde nasıl haramsa,” yani Arafat vakfesi gününde. “Şu ayınızda nasıl haramsa,” yani Zilhicce’de. “Şu beldenizde nasıl haramsa,” yani Mekke’de. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, kanları ve malları, haramlık konusunda bu şeylere benzetmesinin ne­ deni, Arapların, Arafat, Zilhicce ve Mekke’nin kutsallığının ihlal edilmesini hiçbir durumda kabul etmemesinden dola­ yıdır.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, İslam’da insan hakları genel ilkeleri ilan etmek için uygun zamanı ve me­ kanı seçmesi.

2­ Mallar, kanlar ve namusların kutsal olduğunun pe­ kiştirilmesi.

3­ Bilginin verilmesinde, en iyi metodları seçmenin önemi.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Veda Haccı ne zamandı?

* Hutbenin bu bölümünün içerdiği insan haklarından

en öne çıkan husus hangisidir?