ما را دنبال کنید

Find پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on TwitterFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on FacebookFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on YouTubeپیامبر رحمت (ص) وب سایت  RSS feed

Latest image

What activities are planned in Greenville for Islam Awareness Week?

امام ابن قیم (رحمه الله) آوردهاند: آن حضرت  صلى الله عليه وسلم در اول وقت افطار میکردند و مسلمانان را تشویق مینمودند تا در وقت افطار عجله کنند، و سحر نیز میل میفرمودند و مؤمنان را به سحر خوردن و تأخیر دادن آن تا آخر وقت تشویق میکردند.

از کمال شفقت و مهربانیشان بر پیروانشان این بود که آنها را تشویق میکردند با خرما افطار کنند، و اگر خرمایی در دسترس نبود با آب.

چرا که معدهی خالی چیز شیرین را بهتر قبول میکند، و آن برای سلامتی بسیار مفیدتر است، بخصوص برای چشم و قدرت بینائی بسیار مفید است.

و اما آب: جگر بر اثر روزه کمی خشک میشود، و وقتی با آب تر میگردد، بهتر میتواند پس از آن از غذا استفاده ببرد. برای همین برای تشنهی گرسنه بهتر است قبل از میل کردن غذا کمی آب بنوشد، و بعد از آن غذا بخورد.

اینها همه بجانب آن فوائد و خاصیتهایی که خرما و آب در پاک نمودن قلب دارند. البته اینها را جز اهل دل و عرفان درک نمیکنند.

·با پیامبر خدا صلى الله عليه وسلم در افطارشان

ـ آن حضرت صلى الله عليه وسلم قبل از نماز افطار میل میفرمودند.

ـ افطار آن حضرت صلى الله عليه وسلم چند دانه رطب بود ـ البته اگر مییافتند ـ و اگر رطبی نمیبود چند دانه خرما میل میفرمودند. و اگر چیزی از آن نمییافت، با مقداری آب افطار میکردند.

ـ از ایشان آوردهاند که چون افطار مینمودند، میفرمودند: "ذَهَبَ الظَّمَأُ, وَابتَلَّتِ العُروقُ، وَثَبَتَ الْأجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى"([1]).

(تشنگی رفت، رودهها تر شد، و به خواست خداوند پاداش نوشته شد).

و از ایشان آوردهاند که میفرمودند:" برای روزهدار در هنگام افطار کردنش دعائی است که رد نمیشود".([2])

و از ایشان ثابت است که میفرمودند:" اگر شب از آنسو بیاید، و روز از این سو برود، روزه دار افطار کرده است".([3])

در شرح فرمودهی ایشان گفتهاند که؛ اگر چه روزهدار نیت نکرده باشد، در حقیقت با وارد شدن وقت افطار، انگار که افطار کرده است. همانگونه که با طلوع خورشید ما وارد صبح میشویم و با غروب آن وارد شب.

آداب روزهدار..

پیامبر خدا صلى الله عليه وسلم روزهدار را از دشنام دادن، و بدگویی، و دعوا و مرافه براه انداختن بشدت برحذر داشته، و حتی از اینکه جواب دشنام و ناسزا را بدهد منع کرده، و به او دستور داده تا در مقابل بد زبانها و کسانی که به او توهین میکنند و ناسزایش میگویند تنها ـ و با کمال افتخار ـ بگوید: من روزه دارم. ([4])

برخی گفتهاند: با زبان بگوید.

برخی گفتهاند: به خودش یادآوری کند، و در دلش بگوید تا دچار غرور و خودپسندی نگردد.

برخی گفتهاند: اگر روزهاش فرض بود؛ با زبان بگوید، چرا که میدان خودستائی نیست. و اگر روزهاش نفلی بود در دلش بخودش بگوید تا دچار ریا و خودنمایی نگردد.

·سنت پیامبر در سفرهای رمضان

پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم بارها در ماه مبارک رمضان به سفر رفتهاند، احیانا روزه گرفته و احیانا روزه نگرفتهاند، و یارانش را نه به روزه گرفتن وادار کرده و نه از روزه خوردن بازداشته است.

و در جنگها وقتی به دشمن نزدیک میشدند به آنها دستور میداد روزهیشان را بخورند تا در جنگ با دشمن نیرومندتر و قویتر باشند.

اما اگر در سفر جنگی و یا ستیزی نمیبود آن حضرت صلى الله عليه وسلم میفرمودند که افطار نمودن رخصتی است. هر کس خواست آنرا اختیار کند، و هر کس خواست روزه بگیرد هیچ اشکالی ندارد.

برخی از باشکوهترین نبردهای بین حق و باطل در این ماه مبارک بوقوع پیوسته است، چون؛ غزوهی بدر و غزوه فتح مکه.

و آن حضرت در همهی این سفرها هرگز طول مسافت سفر را برای روزه خوردن مسافر معین نکرده است، و هیچ حکم ثابتی در این زمینه از آن حضرت روایت نشده است.

صحابه و یاران آن حضرت نیز وقتی تصمیم سفر میگرفتند، بدون در نظر گرفتن بیرون رفتن از محوطهی  خانههای شهر روزهیشان را میخوردهاند، و میگفتند که این راه و روش پیامبر خدا صلى الله عليه وسلم بوده است.

عبید فرزند جبر میگوید: با ابوبصره غفاری از یاران رسول خدا صلى الله عليه وسلم در ماه رمضان با کشتیای از شهر فسطاط به قصد سفر حرکت کردیم، قبل از اینکه از خانههای شهر دور شویم، گفت تا سفره را پهن کردند. و به من گفت: بفرما. گفتم: آیا خانههای شهر را نمیبینی؟ ایشان با تعجب پرسیدند: آیا مخالفت سنت و روش رسول خدا صلى الله عليه وسلم میکنی؟([5])

محمد بن کعب میگوید: خدمت انس بن مالک؛ یار و خدمتگذار رسول اکرم صلى الله عليه وسلم در ماه رمضان رسیدم، ایشان لباس سفر پوشیده آماده سفر بودند، و چهارپایانش را آماده حرکت کرده بود. درخواست غذائی کرد و شروع کرد به خوردن.

من از ایشان پرسیدم: آیا این از سنت پیامبر خدا صلى الله عليه وسلم است؟! ایشان فرمودند: بله، این سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم است. سپس سوار شده حرکت کردند. ([6])

این روایات بطور واضح، روشن میسازد کسی که در ماه مبارک رمضان قصد سفر میکند، میتواند روزهاش را بخورد.

([1]).[به روایت امام ابوداود سیستانی].

([2])."إِنَّ لِلصَّائِم عِنْدَ فِطْرِه دَعْوةً مَا تُرَدُّ" [به روایت ابن ماجه].

([3])."إِذَا أَقْبَل اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ مِنْ هَاهُنَا, فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ" [به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری].

([4])."إِنِّي صَائِمٌ" [به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری].

([5]).[به روایت امام احمد و ابو داود سیستانی].

([6]).[امام ترمذی این حدیث را حسن شمرده است].