El profeta de la misericordia Site

Liga del Mundo Islámico - Organismo Mundial para la Presentación del Mensajero

síganos

Find El profeta de la misericordia Site on TwitterFind El profeta de la misericordia Site on FacebookFind El profeta de la misericordia Site on YouTubeEl profeta de la misericordia Site RSS feed

Última imagen

Islamic Education research network launched at University of Warwick

dichos del Profeta

Mensaje del Profeta

  • Narró el Emir de los creyentes Abu Hafs 'Omar Ibn Al-Jattab (que Allah esté complacido con él): Oí al Mensajero de Alá (la paz sea con él) decir: “Ciertamente las buenas obras dependen de las intenciones (niiah), y cada hombre tendrá según su intención; así, aquel cuya emigración haya sido por causa de Alá y su Mensajero, su emigración habrá sido por Alá y su Mensajero, y aquel cuya emigración haya sido por conseguir algún beneficio mundanal o por tomar a una mujer en matrimonio, su emigración habrá sido para aquello por lo que emigró.” (Este Hadiz fue transmitido por los dos Imames Al-Bujari y Muslim en sus dos libros de narraciones auténticas, que son los mejores libros de compilación de Hadices)

Imagen aleatoria

The Muslim Woman and the Blessed Month

YİRMİ BEŞİNCİ HADİS

Sehl b. Sa’d es­Sâidî radıyallahu anh’dan, şöyle dediği ri­ vayet edilmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e içecek bir şey getirildi. O da ondan içti. Sağında bir çocuk, so­ lunda ise yaşlılar bulunuyordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğa, “Onlara vermeme bana izin verir misin?” diye sordu. Bunun üzerine çocuk, “Hayır, vallahi senden gelen nasibime kimseyi tercih edemem.” dedi. Râvi dedi ki: Ardından Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu çocuğun eline bıraktı. (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ashabıy­ la birlikteki bir meclisini bizim gözümüzde canlandırıyor.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

Bu mecliste sağında bir çocuk, solunda ise yaşlılar vardı. Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bir içecek ge­ tirildi.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden sonra yaşlıların içmesini ve çocuğun, yaşlarına hürmeten sırayı yaşlılara vermesini istedi.

Ancak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in çocuğun hak­ kı konusundaki adaleti ve takdiri, bu konuyu ona sormasını gerektiriyordu. Çünkü içme sırası ondaydı.

Çocuk, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in artığı ile te­ berrük etme isteğinden dolayı bunu reddedince, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, o içeceği yaşlılardan önce ona verdi.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Huzurunda büyük ile küçüğün, asil olan ile asil ol­ mayanın eşit olduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in adaleti.

2­ Ashabın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bıraktı­ ğı şeylerle teberrükte bulunma çabası.

3­ İkram hususunda en faziletli kimselerden başlamak ve onun sağından itibaren devam ettirmek.

4­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, çocukları takdir etmesi ve onların haklarına saygı göstermesi.

5­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ikramı (yolculuk­ tan yeni gelen misa rler gibi) öncelikli olarak hakedenle­ re vermeden önce yaşlılara teklif ederek onların kalplerini ısındırırdı.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Çocuk, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra niçin yaşlıların içmesini istemedi?