ما را دنبال کنید

Find پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on TwitterFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on FacebookFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on YouTubeپیامبر رحمت (ص) وب سایت  RSS feed

Languages

درس بیست و نهم مهر و شفقت پیامبر (صلى الله عليه وسلم) به امتش (2)

همانطور که اشاره شد اقیانوس مهر و عطوفت و رأفت آقا و سرورم؛ رسول پاک (صلى الله عليه وسلم) را ساحلی نیست، و بتصویر کشیدن این شفقت پدری مثنوی هزار و یک من میطلبد که ما از آن عاجزیم. در اینجا به تصاویری دیگر از باب نمونه اشاره میکنیم که آن خود خبر از خرمن میدهد.

انس بن مالک یار و همراه پیامبر (صلى الله عليه وسلم) روایت میکند: روزی همراه با رسول خدا (صلى الله عليه وسلم) در مسجد بودیم. مردی روستائی از راه رسید، و در گوشهای از مسجد شروع کرد به ادرار کردن!

درس بیست و هشتم مهر و شفقت پیامبر (صلى الله عليه وسلم) به امتش (1)

پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) برای بشریت چون پدری مهربان و نرمخو بودند، و هرگاه فرصت اختیار بین دو یا چند چیز برای امت را میداشتند همیشه آنچه را برای آنها آسانتر و راحتتر بود را انتخاب میکردند. تا مبادا بر پیروانش سخت آید، و یا اینکه احساس مشقت کنند. و همیشه میفرمودند: خداوند مرا فردی یک دنده و سختگیر بسوی انسانها نفرستاد، بلکه مرا معلمی آسانگیر و نرمخو قرار داد([1]).

و میفرمودند: خداوند آسانگیر است و از آسانی و نرمی خوشش میآید، و اجر و پاداشی که بر آن میدهد بر سختگیری و مشقت نمیدهد.

درس بیست و هفتم پیک رحمت (4) رحمت و شفقت او به خدمتگذاران و بردگان

نظام طبقاتی قبل از اسلام بر جامعه جهانی ـ منجمله جزیره عرب ـ چیره بود. جامعه از نوکر و چاکر و سرور با القاب و درجات مختلف تشکیل میشد. انسان، انسان دیگر را عبادت میکرد! اسلام این بافت ویرانگر را مخالف سرشت انسانی دانسته همه انسانها را فرزندان آدم و برابر چون دانههای شانه معرفی نمود. و با یک سلسله قوانین پله پله نظام بردگی را برچید.

درس بیست و ششم پیک رحمت (3) شفقت پدری بر کودکان

رسول الله r محبت و علاقه خاصی به کودکان؛ خشتهای ساختمان آینده، داشتند. تصاویر محبت و اهتمام آن حضرت به کودکان در سیرت مطهر آنچنان زیاد است که نمیتوان آنها را در یک کتاب جمع کرد.

ابوهریره (رضی الله عنه) آوردهاند: روزی پیامبر خدا r نوهاش "حسن پسر علی" را بوسید. مردی بنام "اقرع بن حابس تمیمی" در آنجا نشسته بود. او گفت: من ده پسر دارم، هیچ یک از آنها را نبوسیدهام. پیامبر خدا r با تعجب به او نگاه کرده فرمودند: کسی که رحم و شفقت نورزد به او رحم نخواهد شد([1]).

درس بیست و پنجم پیک رحمت (2) شفقت به حیوانات و جمادات

گفتیم که رحمت و شفقت و مهر پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) تنها برای مؤمنان و مسلمانان موحد و پیرو او نبوده، بلکه همهی بشریت را تحت الشعاع خود قرار داده بود. و در اینجا با اشارهای گزرا اضافه میکنیم که رحمت آن پیک رسالت تنها مخصوص انسانها نبود، بلکه حیوانات و جمادات نیز از فضل رحمت و مهر او بیبهره نبودند.

درس بیست و چهارم پیک رحمت (1) رحم و شفقت بر دشمنان

پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) رحمت و شفقتی است برای جهان و جهانیان. و پروردگار یکتا او را بدین صفت نیکو زینت بخشیده است:

[الأنبياء: 107].

{ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. (١٠٧) }

درس بیست و دوم پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) در محراب عبادت

زندگی رسول اکرم (صلى الله عليه وسلم) محرابی از عبادت بود. در نماز، روزه، ذکر، و دعا و نیایش و تمام انواع عبادتها از همه پیشی میگرفت. و اگر عبادتی و کاری را شروع میکرد به بهترین صورت ادایش میکرد، و همیشه بر آن مواظبت مینمود.

مادر مؤمنان؛ عائشه صدیقه همسر و همراه رسول خدا (صلى الله عليه وسلم) میگویند: اگر رسول خدا (صلى الله عليه وسلم) بر اثر بیماری و کسالتی و یا موردی دیگر نمازهای سحرگاهاش از دست میرفت، در روز بعد دوازده رکعت نماز بجای میآورد([1]).

درس بیستم صداقت و امانت حضرت ختمی مرتبت(صلى الله عليه وسلم)

پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) قبل از مشرف شدن به پیامبری در بین مردم به راستگوئی و امانتداری مشهور بود، و بیشتر مردم او را به نام "امین" ـ امانت دار ـ میشناختند. و این شهرت و لقب را تنها کسی میتواند بدست آورد که در راستگوئی و امانتداری و دیگر صفات پسندیده و برتر سرآمد مردمان زمان خود باشد.

اخلاق پسندیده و صفات برتر آن حضرت هرگز مورد بحث جامعه نبوده است، تا جائیکه حتی دشمنان سرسخت او نیز این ویژگیها و اوصاف او را نمیتوانستند انکار کنند.