ما را دنبال کنید

Find پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on TwitterFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on FacebookFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on YouTubeپیامبر رحمت (ص) وب سایت  RSS feed

Latest image

Islamic Education research network launched at University of Warwick

Attached images

mohammad
mohammad

Primeiro: O ficar em pé quando um funeral passava

Enquanto o Profeta (Deus o abençoe e lhe dê paz) estava sentado

com os companheiros, e um funeral passou por eles, ele se levantou

imediatamente.

Foi-lhe dito: “É o funeral de um judeu.”798 Disse indicando a sua

tolerância: “Não é uma alma?”799

Abu Mass’ud, Sahl Ibn Hunaif e Kaiss Ibn Saad costumavam se levantar

quando um féretro estivesse passando.

Jáber Ibn Abdullah relatou que o Profeta (Deus o abençoe e lhe dê paz)

e seus companheiros ficaram de pé quando o féretro de um judeu passou

por eles e assim ficaram até se distanciar.

Abu Said al Khudri relatou que o Profeta (Deus o abençoe e lhe dê

paz) disse: “Se virem um féretro, levantem-se. Quem a seguir não deve

sentar até o morto sepultado.”

 

800