ما را دنبال کنید

Find پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on TwitterFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on FacebookFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on YouTubeپیامبر رحمت (ص) وب سایت  RSS feed

Latest image

Islamic Education research network launched at University of Warwick

Attached images

muhammad
muhammad

Запрещение всего того, что может негативно повлиять на разум человека:

-Материальные (вещества) портящие разум человека, как употребление опьяняющих (напитков) и наркотиков. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Каждое опьяняющее средство- вино, а каждое вино- харам (запрещено)». Хадис приводит Муслим.   ;     ;     

Смысловые (нематериальные) портящие (вещи): такие как: убеждения в суеверие, фокусничество (обман), фанатизм и слепая приверженность чему-то, неиспользование дара разума.